loading

Aosite, ପରଠାରୁ 1993

ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର

"ହାର୍ଡୱେର୍ ନୂତନ ଗୁଣବତ୍ତା" ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ, ଆଏସାଇଟ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥାଏ | ଉଚ୍ଚ-ଶେଷ ଆର୍ଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଗୁଣବତ୍ତା, ରୂପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘର ହାର୍ଡୱେରର ମୂଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ବ enhance ାଇଥାଏ |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |

 ହୋମ ମାର୍କିଂରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା |

Customer service
detect