loading

Aosite, ପରଠାରୁ 1993

ମିନି ହିସ

ମିନି ହିଙ୍ଗସ୍ | 26 ମିମି କପ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସେମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ସହଜରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |


ଯଦି ଆପଣ ଆମର ମିନି ହିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା  ODM ସେବାଗୁଡିକ | , ଦୟାକରି AOSITE ହାର୍ଡୱେରରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଆମର ଦଳ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକ any ଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ!

ହିଙ୍ଗସ୍, ଯାହାକୁ ହିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି କଠିନ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ | ହିଙ୍ଗୁ ଏକ ଚଳନଶୀଳ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ଏକ ଫୋଲଡେବଲ୍ ପଦାର୍ଥରୁ ଗଠିତ ହୋଇପାରେ | ହିଙ୍ଗସ୍ ମୁଖ୍ୟତ doors କବାଟ ଏବଂ windows ରକା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଧିକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | ଅନୁଯାୟୀ |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
ଆସବାବପତ୍ର ହିଙ୍ଗ୍ କାଟାଲଗ୍ ରେ, ଆପଣ କିଛି ପାରାମିଟର ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସ୍ଥାପନ ପରିମାପ ସହିତ ମ basic ଳିକ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |

ମିନି ହିଙ୍ଗ୍ସର ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |


26 ମିମି କପ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ମିନି ହିଙ୍ଗ୍ସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ରୂପ ଆକାର, ଯାହା ଏହାକୁ ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |  କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟର ଓଜନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହିଙ୍ଗଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଅଯଥା ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ଏକ ପ୍ରିମିୟମରେ ଥାଏ | ମିନି ହିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇଥାଏ, ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶ yles ଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ | ଉଭୟ ହିଙ୍ଗୁ ଏବଂ କପ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ |

ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଆବେଦନ |


ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ପାଇଁ ମିନି ହିଙ୍ଗସ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ, ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ବିନା ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା | ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଧାନ ଏବଂ ଲୁହକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍, ନମନୀୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ପାଇଁ ମିନି ହିଙ୍ଗସ୍ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ | ଏଥିସହ, ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତତା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶ yles ଳୀ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କରିଥାଏ |

ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚମାନର ମିନି ହିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କିମ୍ବା ODM ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ | AOSITE ହାର୍ଡୱେର୍ | ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବେଟ୍ | ଆସବାବପତ୍ର ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦନରେ 30 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଗର୍ବିତ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ | ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆଗ୍ରହୀ?

ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ କଲ୍ ଅନୁରୋଧ |

ହାର୍ଡୱେର୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସ୍ଥାପନ, ​​ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | & ସଂଶୋଧନ
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |

 ହୋମ ମାର୍କିଂରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା |

Customer service
detect