loading

Aosite, ପରଠାରୁ 1993

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 1
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 2
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 3
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 4
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 5
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 6
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 1
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 2
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 3
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 4
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 5
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 6

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ |

ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏକ ଓଭରଲେଜ୍ ସୂଚିତ କରେ | କିଛି କବାଟ କ୍ୟାବିନେଟର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡିକ ଇନସେଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫ୍ରେମର ଭିତର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ କବାଟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଫ୍ଲାଶ୍ ହୋଇ ବସିଛି |

  ଓ ops ...!

  କ products ଣସି ଉତ୍ପାଦ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |

  ହୋମପେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ |

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 7

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 8

  ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏକ ଓଭରଲେଜ୍ ସୂଚିତ କରେ | କିଛି କବାଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡିକ ଇନ୍ସେଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ କବାଟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଫ୍ଲାଶ୍ ହୋଇ ବସିଛି | ଆଂଶିକ ଓଭରଲେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଛାଡିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଫେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |

  କ୍ୟାବିନେଟର କବାଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ହିଙ୍ଗୁ ଯାହା କ୍ୟାବିନେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ | ଏଗୁଡିକ ଅନେକ ଶ yles ଳୀରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣତ the କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କବାଟ ସହିତ ମୁହଁ ଫ୍ରେମ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରେମ୍ଲେସ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତର |

  ଅଧା ଓଭରଲେଜ୍ |

  ଏକ ଅଧା ଓଭରଲେଜ୍ ହିଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଂଶିକ ଓଭରଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧା ଓଭରଲେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ | ଅଧା ଓଭରଲେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟଗୁଡିକର ଦୁଇଟି କବାଟ ଅଛି ଯାହା ମ in ିରେ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ବିଭାଜନ ବାଣ୍ଟିଥାଏ | ଏହି କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କବାଟ ଭିତର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ ନକରି ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି |

  ଏହି କବାଟଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନକୁ ଆରୋହଣ କରେ | ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଭାଜନରେ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

  ଆରମ୍ଭ

  ଇନସେଟ୍ ହିଙ୍ଗ୍ସର ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଯାହା କବାଟ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ କବାଟ ଭିତର ସହିତ ଲାଗିଥାଏ | ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାଧାରଣତ ins ଇନସେଟ ହିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇବେ ଯାହାର ସାଜସଜ୍ଜା ଖଣ୍ଡ ଅଛି |

  ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି, ଇନସେଟ ହିଙ୍ଗ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫିନିସ୍ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସେ |


  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 9  PRODUCT DETAILS

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 10


  ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ପିରାଲ୍-ଟେକ୍ ଗଭୀର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |

  ହିଙ୍ଗ୍ କପ୍ ର ବ୍ୟାସ: 35mm / 1.4 ";

  ପରାମର୍ଶିତ ଦ୍ୱାର ଘନତା: 14-22 ମିମି |

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 11
  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 12
  3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |

  ଓଜନ 112g ଅଟେ |

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 13
  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 14

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 15

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 16

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 17

  WHO ARE WE?

  ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶ les ଳୀ ପାଇଁ AOSITE ଆସବାବପତ୍ର ହାର୍ଡୱେର୍ ବହୁତ ଭଲ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କ doors ଣସି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହି ହିଙ୍ଗୁଳଗୁଡ଼ିକ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନରମ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବ |

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 18ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 19

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 20

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 21

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 22

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 23

  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଲେଜ୍ ଫର୍ନିଚର୍ ହିଙ୍ଗ୍ | 24


  FEEL FREE TO
  CONTACT WITH US
  ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ପାଖରେ ପହ free ୍ଚିବାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ |
  ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସଗୁଡିକ
  ପ୍ୟାକିଂ: 10pcs / Ctn ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ସହଜ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ: ପୁସ୍ ସଜାଇବା | ଶ Style ଳୀ: ଚମତ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | ପ୍ୟାକେଜ୍: ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ + ବାକ୍ସ | ସାମଗ୍ରୀ: ଆଲୁମିନିୟମ୍ | ପ୍ରୟୋଗ: କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଡ୍ରୟର, ଡ୍ରେସର, ଆଲମାରୀ, ଆସବାବପତ୍ର, କବାଟ, ଆଲମିରା | ଆକାର: 200 * 13 * 48 | ସମାପ୍ତ: ଅକ୍ସିଡାଇଜଡ୍ କଳା |
  * 3D ବେସ୍ / ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ * OEM ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା * ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା 35KG * ମାସିକ କ୍ଷମତା 1000000 ସେଟ୍ * 50000 ଥର ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା * ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଗମ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଉତ୍ପାଦ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ 1 | ନିକେଲ୍ ପ୍ଲେଟିଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା 2 | ତିନୋଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ 3 ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଡମ୍ପିଂ ଉତ୍ପାଦର ବିବରଣୀ | 1
  ଖୋଲିବା କୋଣ: 100° ହିଙ୍ଗୁ କପ୍ ର ବ୍ୟାସ: 35 ମିମି | ଏକ ନିୟମାବଳୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ: 0-6 ମିମି | ଗଭୀରତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍: -2 ମିମି / + 2 ମିମି |
  ଧାରଣ କ୍ଷମତା: 40KG ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ: SGCC / galvanized ସିଟ୍ | ରଙ୍ଗ: ଧଳା; ଗା ark ଧୂସର | ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେଳର ଘନତା: 1.5 * 2.0 * 1.2 * 1.8 ମିମି | ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲର ଘନତା: mm.mm ମିମି | ପ୍ରୟୋଗର ପରିସର: ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଲମାରୀ / କ୍ୟାବିନେଟ୍ / ସ୍ନାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
  ଗ୍ୟାସ୍ ବସନ୍ତର ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ଲିଫ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ବସନ୍ତ ଅଧିକ ଚାପରେ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଏହା ଏକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପିଷ୍ଟନ୍ ରଡର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଏହି ଉପାୟରେ ଇଲେଷ୍ଟିକ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | ଯଦି ଗ୍ୟାସ spring ରର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ |
  ପ୍ରକାର: ଟାଟାମି ମାଗଣା ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବସନ୍ତ | ବଳ: 80N-180N କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେନ୍ଦ୍ର: 358 ମିମି | ଷ୍ଟ୍ରୋକ: 149 ମିମି ରୋଡ୍ ଶେଷ: ରିଜିଡ୍ କ୍ରୋମିୟମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | ପାଇପ୍ ଶେଷ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ | ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ: 20 # ସମାପ୍ତ ଟ୍ୟୁବ୍ |
  କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
  କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |

   ହୋମ ମାର୍କିଂରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା |

  Customer service
  detect